Celami Fundacji są:

 1. stworzenie interaktywnego miejsca motywującego dzieci do działania, rozwoju kreatywności i spełniania swoich marzeń,
 2. publikacja wartościowych treści w Internecie,
 3. wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym,
 4. wspieranie i podejmowanie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej, promocji zdrowia i kultury fizycznej, ekologii, ochrony środowiska,
 5. pomoc dzieciom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
 6. pomoc dzieciom chorym, oczekującym na trudne, bądź drogie zabiegi medyczne,
 7. stworzenie wspólnej przestrzeni dialogu na linii relacji rodzic-dziecko,
 8. podejmowanie działań na rzecz rodziny, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 9. podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 10. wspomaganie i podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej oraz tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,
 11. organizowanie, finansowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej dla osób niepełnosprawnych,
 12. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów równości startu, szans i traktowania, wynikających z konstytucyjnej zasady sprawiedliwości społecznej,
 13. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.